תנאי השימוש באתר והגבלת אחריות

ברוכים הבאים לערוץ הרופאים / Doctor's Channel (להלן "הערוץ"). התכנים בערוץ זה, לרבות הדעות המוצגות בסרטונים בערוץ ובסרטונים המופיעים בערוץ הם לצרכי הנגשה ומתן ידע כללי בלבד, ואינם מהווים ייעוץ רפואי, אבחון רפואי, טיפול רפואי או חלופה לטיפול רפואי או לייעוץ רפואי; לכן אם ברצונכם לקבל אבחון או טיפול, או אם יש לכם שאלה ספציפית בנוגע למצבכם או לטיפול ספציפי, עליכם לפנות לרופא או גורם מטפל אחר בלבד.

הדעות והמידע המופיעים בסרטונים בערוץ אינם משקפים את דעתם של מפעילי הערוץ: אבווי ביופארמה בע"מ (להלן: "AbbVie"), והאגודה לזכויות החולה בישראל ("מפעילי הערוץ") או שותפים אחרים הלוקחים חלק בפרויקט אלא את דעתם של המשתתפים, במועד צילום ועריכת הסרטונים.

מפעילי הערוץ עושים כמיטב יכולתם על מנת שהתכנים שיוצגו בערוץ יהיו נכונים, עדכניים וברמת הדיוק הגבוהה ביותר. עם זאת, אין באפשרותם למנוע שגיאות, טעויות סופר, ליקויים, טעויות בתכנים ובאופן הצגתם או היעדר עדכניות של התכנים, ולפיכך הם אינם נושאים באחריות בקשר עם האמור והשימוש בערוץ ובתכניו נעשה על אחריותכם בלבד.

בעצם צפייתך בערוץ ובתכניו, אתה פוטר את מפעילי הערוץ מכל אחריות לכל אובדן, הפסד, נזק ישיר, נזק עקיף, נזק תוצאתי או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא, לרבות עגמת נפש, אשר עלול להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, בקשר לשימוש בתכנים או כתוצאה משימוש זה, וזאת מכוח כל דין וכי לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי מפעילי הערוץ בגין כך. למפעילי הערוץ לא תהיה אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק, כספי או גופני אשר ייגרם לך או לכל צד שלישי, עקב הסתמכותך על התכנים באתר.

מפעילי הערוץ אינם מפקחים, אינם בודקים, אינם מאשרים, ואינם אחראים לתכני הערוץ. הקישורים לאתרים חיצוניים (ככל שיפורסמו באתר על ידי צדדים שלישיים) או לאבטחת המידע ולבטיחות השימוש בהם. התחברותך לאתרים או לקישורים שנוספו לערוץ או לאתרים מקושרים אחרים שפורסמו בו שלא על-ידי מפעילי הערוץ נעשית על אחריותך בלבד.

השימוש בערוץ בכפוף לתנאי שימוש אלה אינו מקנה לכם, למי מטעמכם, או לכל צד שלישי באשר הוא, רישיון או זכויות כלשהן באלו מזכויות הקניין הרוחני של AbbVie או של האגודה לזכויות החולה בישראל, בין אם אלו ניתנים לרישום (פטנט, סימן מסחר וכד') ובין לאו (זכויות יוצרים, סוד מסחרי וכד').

אין להעתיק, להוריד, לפרסם, להציג או לשנות את התכנים המופיעים בערוץ. השימוש בתכנים הוא לצורכי צפייה אישית בלבד ואינו מיועד למטרות מסחריות והוא כפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה ולכיבוד ולשמירה על כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בערוץ ותכניו. שימוש בלתי מורשה בסימני המסחר או בכל חומר אחר בערוץ, מהווה הפרת זכויות יוצרים ועלול לפגוע בסימני המסחר, וזכויות קנייניות נוספות של מפעילי הערוץ. מפעילי הערוץ יפעילו את האמצעים העומדים לרשותם על פי כל דין, לשם שמירה מלאה וקפדנית על זכויותיהם.

מפעילי הערוץ אינם מתחייבים כי שירותי הערוץ, יינתנו כסדרם ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות. מפעילי הערוץ לא יישאו באחריות כלשהי ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב, פריט אחר שבו, בגין אובדן רווח, או נזק הנובע מאובדן מידע, ווירוסים או תוכנות זדוניות העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימושך בערוץ או באתרי הקישוריות המופיעות בערוץ, אף במקרים בהם מפעילי הערוץ לא היו מודעים לאפשרות התרחשות הנזק כאמור.

מפעילי הערוץ שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. לפיכך, מעצם שימושך באתר, אתה מאשר כי בכל כניסה לאתר, תעיין בתנאי השימוש ותתעדכן בדבר השינויים שחלו בהם, ככל שחלו.

מפעילי הערוץ רשאים לסגור את הערוץ, לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי הערוץ בקשר לכך.

על השימוש בערוץ יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש בערוץ יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

* המידע המופיע בלשון זכר, אולם מתייחס לשני המינים.

עדכון אחרון: 16/03/2017

צור קשר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.